Posted by : Cường Bùi Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

I.                    Thành ngữ (idiom) là gì
Thành ngữ là cụm từ hay câu có nghĩa không rõ nếu cộng nghĩa của các từ riêng biệt; do vậy thành ngữ phải được coi là một đơn vị hoàn chỉnh.
(Idiom is a phrase or sentence whose meaning is not clear from the meaning of its individual words; therefore, it must be considered a whose unit.)
Lợi ích của việc học thành ngữ tiếng anh(idioms):
+ Thành ngữ tiếng anh giúp chúng ta nói chuyện hay viết bài một cách thân thuộc hơn, ngôn ngữ tự nhiên hơn.
+ Am hiểu nhiều hơn lịch sử của người Anh.
II.                  Một số thành ngữ thông dụng:
1.       On the double: Gấp rút, nhanh, khẩn trương
Two doctors arrived on the double to treat the victims of the accident.
2.       Kick a habit: từ bỏ một thói quen, tập tục.
I used to drink coffee every morning, but I kicked the habit.
3.       Pick up the tab: chiêu đãi, trả tiền cho ai.
Whenever we go out, my father picks up the tab.


pick-up-the-tab-pic

4.       One swallow does not make a summer(or One swallow does not a summer make): Một con én không làm nên mùa xuân
Amanda: I got a good grade on this quiz! My troubles in school are over.
Nancy: One swallow does not a summer make.
5.       Practice makes perfect: Trăm hay không bằng tay quen
Child: How come you're so good at peeling potatoes?
Father: I did it a lot in the army, and practice makes perfect.
6.       Silence gives consent: im lặng là đồng ý
Jill: What did Fred say when you told him we were thinking about leaving the office early?
Jane: He didn't say anything.
 Jill: Then he must not mind if we go. Silence gives consent.
7.       Slow and steady wins the race: Chậm mà chắc
Joy only had a little bit of time to spend sewing every day, but she worked steadily and soon had finished a beautiful quilt. Slow and steady wins the race.

Slow- and-steady-wins-the-race-pic

8.       Do as I say, not as I do: Nói một đằng làm một nẻo
Jill: Why are you walking on the grass when I told you not to?
Jane: But you're walking on the grass.
Jill: Do as I say, not as I do
9.       Easier said than done: Nói dễ hơn làm
Finding a good job is easier said than done.
10.   Spare the rod and spoil the child: thương cho voi cho vọt
Jane: How can you allow your little boy to be so rude?
Ellen: It distresses me to punish him.
Jane: lean understand that, but spare the rod and spoil the child.
(Còn tiếp)
Tạm thời mình viết tạm 10 thành ngữ tiếng anh và ví dụ mình hay sử dụng khi nói chuyện với người nước ngoài. Sau mình post thêm để các bạn có thể học tiếng anh và tham khảo.

Bài viêt được chia sẻ bởi allshareenglish.blogspot.com- Website hàng đầu về trao đổi tiếng Anh trực tuyến tại Việt Nam.

Popular Post

Được tạo bởi Blogger.

Tiếng anh giao tiếp

- Copyright © AllSharEnglish - Trang web chia sẻ tiếng Anh số một Việt Nam - SEOer - Powered by Blogger - Designed by Cường Bùi -

/*Banner Quảng cáo chạy dọc 2 bên */
banner-cau-chuc-tet-left
banner-cau-chuc-tet-right