Posted by : Cường Bùi Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Hôm qua trên fanpage của mình có khá nhiều bạn hỏi hope wish khác nhau ở đâu vậy. Nên hôm nay mình quyết định biên soạn một bài phân biệt Hope Wish cho các bạn luôn :">

1.       Hai động từ này cũng nghĩa nhưng khác nhau về cách sử dụng và ngữ pháp:

 Ảnh minh họa:    Hope thể hiện sự tự tin, sự kỳ vọng rằng điều này sẽ có cơ sở trở thành sự thật. 
    Wish dùng để diễn đạt một điều chắc chắn sẽ không xảy ra hoặc chắc chắn đã không xảy ra.  Thì của mệnh đề sau Wish bắt buộc không được ở thời hiện tại.
2.       Ví dụ: 
  • We hope that they will come.( We don't know if they are coming or not)
  • We wish that they could come.( we know they can't come)
·         We hope that he came there yesterday.( We don’t know if he came there or not)
·         We wish that he had come there yesterday.(He didn’t come)
3.       Cụ thể:
                   Wish ở tương lai: 
                                                 That là tùy chọn( có hoặc không có). Hai chủ ngữ (s) có thể giống nhau hoặc khác nhau.
                                                  Ví dụ: We wish that you could come to the party tonight. ( We known you can’t come)
                   Wish ở hiện tại:
                                                  S + WISH + (That)+ S+Siple past tense…
                                                  Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ chia ở simple paste, to be phải chia là were ở tất cả các ngôi.
                                                   Ví dụ: I wish that I had enough time to finish my homework.
                   Wish ở quá khứ:
                                                   Động từ ở mệnh đề wish sẽ chia ở Past perfect hoăc could have + PII.
                                                   Ví dụ:
                                                             I wish that I had washed the clothes yesterday.
                                                             She wishes that she could have been there.


Lưu ý 1: Động từ ở mệnh đề sau wish bắt buộc phải ở dạng điều kiện không thể thực hiện được nhưng điều kiện ấy ở thì nào lại phụ thuộc vào chính thời gian của bản thân mệnh đề chứ không phụ thuộc vào thì của wish.
Ví dụ:
She wishes that she could have gone earlier yesterday.(Past)
He wished that he would come to visit me next week.(Future)
The photographer wished we stood clother than we are standing now.(Present)

Lưu ý 2: Cần phân biệt wish( ước gì/ mong gì) với wish mang nghĩa “chúc” trong mẫu câu: to wish sb smt
Ví dụ:
I wish you a happy birthday.

Lưu ý 3: Phân biệt với wish mang nghĩa “ muốn”:
·        Wish to do smt( Muốn làm gì)
Ví dụ:
Why do you wish to see the manage.
I wish to make a complaint.
·        To wish smb to do smt ( Muốn ai làm gì)
Ví dụ:
The government does not wish Dr, Tom Cruise to accept a professorship at a foreign university
Bài tập ôn luyện cho khỏi quên nè(Key mình để bên dưới cố làm cho xong hẵng nhìn :">)
Fill in the sentences below with the correct form of hope or with and the words in brackets:

1.He’s going to take an exam. . .. . . . .. . .. . .. ( he/pass)
2..I . .. .. .. (I work) harder for the exam. I’m sure I’ve failed
3.I. . .. . ( I/come) with you, but I’ll be working all next week
4.I . . .. (I/not have to) work! Why is life so hard?
5Good luck! We . . . ( you/win) first prize
6.Milena comes back from holiday today. I . . . ( she/enjoy) it
7.Be quiet! I .. .. . (you.stop) whistling all the time!
8.She left work half an hour ago so I . . . (she/arrive) in time for the performance

key-pic

Key
1.He’s going to take an exam. . I hope he will pass.. . . . .. . .. . .. ( he/pass)
2..I . .. wish I had worked.. .. (I work) harder for the exam. I’m sure I’ve failed
3.I. . ..I wish I would come/could come . ( I/come) with you, but I’ll be working all next week
4.I . . I wish I didn’t have to.. (I/not have to) work! Why is life so hard?
5Good luck! We . hope u will win. . ( you/win) first prize
6.Milena comes back from holiday today. I hope she enjoys. . . ( she/enjoy) it
7.Be quiet! I .. .hope u stop. . (you.stop) whistling all the time!
8.She left work half an hour ago so I hope she will arrive. . . (she/arrive) in time for the performance

Popular Post

Được tạo bởi Blogger.

Tiếng anh giao tiếp

- Copyright © AllSharEnglish - Trang web chia sẻ tiếng Anh số một Việt Nam - SEOer - Powered by Blogger - Designed by Cường Bùi -

/*Banner Quảng cáo chạy dọc 2 bên */
banner-cau-chuc-tet-left
banner-cau-chuc-tet-right