Posted by : Cường Bùi Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Cách sử dụng từ "Continue" trong tiếng Anh:

Keep-calm-and-continue-learning

Mình viết một số định nghĩa cụ thể hơn khi sử dụng từ này( Nghĩa chung chỉ là tiếp tục thôi :”>)
1)      to keep existing or happening without stopping( Tiếp tục làm việc nào đó mà không hề dừng lại ):
          VD1: The exhibition continues until 25 July.
          VD2: The rain continued to fall all afternoon.
          VD3: He vowed to continue fighting.
2)      to go or move further in the same direction( Tiếp tục đi theo hướng đó ):
            VD1: He continued on his way.
3)      to start or start something again after stopping for a time( Tiếp tục làm một việc khi đã dừng nó trong một khoảng thời gian ):
             VD1: The story will be continued in our next issue.
4)      to start speaking again after stopping( Tiếp tục nói sau khi bị dừng lại khá giống với (3)- với ad là giống luôn ấy nhưng theo sách lại chia 2 trường hợp nên ad cứ cho vào để chắc ^.^ ):
             VD1: Please continue—I didn't mean to interrupt.
5)      to remain in a particular job or condition( continue as )( TIếp tục làm điều kiện, hoặc công việc cụ thể nào đó):
              VD1: I want you to continue as project manager.p/s: continue to V và continue Ving là hoàn toàn giống nhau :”p
Fanpage: https://www.facebook.com/allshareenglish( ai thấy hay thì like nha ^.^)
Funny pic:
spiderman-troll

Popular Post

Được tạo bởi Blogger.

Tiếng anh giao tiếp

- Copyright © AllSharEnglish - Trang web chia sẻ tiếng Anh số một Việt Nam - SEOer - Powered by Blogger - Designed by Cường Bùi -

/*Banner Quảng cáo chạy dọc 2 bên */
banner-cau-chuc-tet-left
banner-cau-chuc-tet-right